Raporty bieżące

» Raporty EBI 2012

» Raporty ESPI

Raporty EBI 2011

2011-12-15

Raport bieżący nr 19/2011

Zawarcie istotnej umowy o świadczenie usług medycznych

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 15.12.2011 r. doręczona została Spółce umowa z dnia 14.12.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Pomorską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („PSG”) o świadczenie usług medycznych („Umowa”).

Umowa zawarta została w wyniku wygranego przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług medycznych dla pracowników PSG w zakresie:

  1. medycyny pracy,
  2. wykraczającym poza medycynę pracy, tj. polegającym na świadczeniu kompleksowych usług medycznych dla pracownika a także członków najbliższej rodziny pracownika („Pakiety medyczne”).

Całkowita wartość Umowy wynosi 779.000,00 zł brutto (słownie: siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy i 00/100 złotych). Szacunkowa ilość pracowników PSG objętych świadczeniem usług medycznych na podstawie Umowy wynosi:

  1. 1.773 w przypadku medycyny pracy
  2. 1.623 w przypadku Pakietów medycznych.

Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu


2011-11-29

Raport bieżący nr 18/2011

Kredyt inwestycyjny oraz kredyt w rachunku bieżącym Emitenta

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 29.11.2011 r. Emitent zawarł z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („BZ WBK”, „Bank”) umowę o kredyt inwestycyjny oraz umowę o kredyt w rachunku bieżącym.

Na warunkach określonych w umowie kredytu inwestycyjnego BZ WBK udzielił Kredytobiorcy kredyt w wysokości 2.300.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie i/lub refinansowanie maksymalnie 29% nakładów inwestycyjnych brutto związanych z otwarciem dwóch nowych przychodni, tj. przychodni zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132 oraz przychodni zlokalizowanej w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wita Stwosza 1. Kredytobiorca dokona spłaty kredytu w 54 miesięcznych ratach kapitałowych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Rozliczenie wszelkich należności Banku z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego powinno nastąpić do dnia 30.09.2016 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są odsetki według stawki bazowej, oznaczającej stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych. Kredytobiorca ma prawo do przedterminowej spłaty całości lub części kredytu. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu są m.in.:

Na warunkach określonych w umowie kredytu w rachunku bieżącym BZ WBK udzielił Kredytobiorcy kredytu do kwoty 750.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Kredytobiorcy. Od kwoty wykorzystanego kredytu naliczane są odsetki według stawki bazowej, oznaczającej stawkę WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych, powiększonej o marżę Banku, której wysokość nie odbiega od warunków rynkowych. Kredytobiorca zobowiązany jest do spłaty przedmiotowego kredytu do dnia 31.10.2012 r. Zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z niniejszej umowy kredytu są m.in.:

Ponadto zabezpieczeniem wierzytelności Banku wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny oraz umowy o kredyt w rachunku bieżącym jest również hipoteka umowna łączna do kwoty najwyższej 4.575.000,00 zł ustanowiona na rzecz Banku na nieruchomości położonej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 5 oraz na nieruchomości położnej w Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6.

W związku z zawarciem w/w umów kredytowych Emitent w dniu dzisiejszym złożył do każdej z umów stosowne oświadczenie o poddaniu się egzekucji bankowej do wysokości kwoty kredytu wraz z odsetkami, prowizjami, odsetkami od zadłużenia przeterminowanego, kosztami dochodzenia roszczeń Banku oraz innymi kosztami wynikającymi z umów kredytowych. BZ WBK może wystawić bankowy tytuł egzekucyjny maksymalnie do kwoty:

  1. 4.600.000,00 zł odnośnie kredytu inwestycyjnego,
  2. 1.500.000,00 zł odnośnie kredytu w rachunku bieżącym, oraz wystąpić do sądu o nadanie bankowemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności do dnia:
    1. 30.09.2019 r. odnośnie kredytu inwestycyjnego,
    2. 31.10.2015 r. odnośnie kredytu w rachunku bieżącym

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-11-18

Raport bieżący nr 17/2011

Zawarcie umowy na profilaktyczną opiekę medyczną z zakresu medycyny pracy

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 listopada 2011r., doręczona została Spółce umowa z dnia 17 listopada 2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku na wykonanie przez Spółkę usługi w postaci „Profilaktyczna opieka medyczna z zakresu medycyny pracy dla pracowników zatrudnionych w ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku oraz Centrali ENERGA-OPERATOR S.A.”.

Umowa zawarta została w wyniku wygranego przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Umowa obowiązuje do dnia 17 listopada 2014 r. lub do osiągnięcia limitu zamówienia określonego jako wartość kwoty netto 390.415,00 zł. Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za istotne, gdyż szacunkowa liczba pracowników ENERGA–OPERATOR SA Oddział w Gdańsku oraz CentraliENERGA-OPERATOR SA objętych na podstawie niniejszej umowy profilaktyczną opieką medyczną wynosić będzie 1.286 osób.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa Prawna:§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


2011-10-10

Raport bieżący nr 16/2011

Skonsolidowany i jednostkowy raport kwartalny

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przekazuje skonsolidowany i jednostkowy raport za III kwartał 2011 r.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


2011-10-10

Raport bieżący nr 15/2011

Udzielenie prokury samoistnej

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż na mocy uchwały Zarządu Spółki z dnia 10 października 2011 r. postanowił udzielić z tym dniem prokury samoistnej pani Annie Litwic.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu


2011-08-10

Raport bieżący nr 14/2011

Raport jednostkowy i skonsolidowany za II Kwartał 2011r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przekazuje raport jednostkowy i skonsolidowany za II kwartał 2011r .

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu


2011-07-29

Raport bieżący nr 13/2011

Poręczenie wekslowe z umowy leasingu nieruchomości

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka poręczyła za zapłatę zadłużenia Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. ("Korzystający") wynikającego z umowy leasingu nieruchomości z dnia 29 lipca 2011 roku ("Umowa Leasingu") zawartej pomiędzy Korzystającym a BPS Leasing S.A. ("Finansujący"), której przedmiotem jest:

(a) nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 117/3, położona w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1G/00051094/0 ("Grunt");
(b) posadowiony na Gruncie budynku szpitala o powierzchni użytkowej 8.195 m2 wraz z wszystkimi częściami składowymi i przynależnościami ("Budynek"),

o której zawarciu poinformowała spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w raporcie bieżącym nr 23/2011 z dnia 29 lipca 2011 roku. Umowa Leasingu została zabezpieczona m.in. trzema wekslami in blanco bez protestu wystawionymi przez Korzystającego. Spółka wyraziła zgodę na uzupełnienie w/w weksli przez Finansującego w sposób podany w deklaracji wekslowej do Umowy Leasingu, zgodnie z którą Finansujący ma prawo wypełnić wystawione przez Korzystającego weksle in blanco w każdym czasie (do chwili spłaty wszelkich zobowiązań) na sumę odpowiadającą zadłużeniu Korzystającego wobec Finansującego z Umowy Leasingu, w tym również na sumę odpowiadającą odszkodowaniu wynikającemu z rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Leasingu przed terminem, na który została zawarta. Wartość przedmiotu leasingu wynosi 54.140.074,00 zł netto.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu


2011-06-03

Raport bieżący nr 12/2011

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza oraz powołało nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Michała Mazurkiewicza.

Informacje o nowym członku Rady Nadzorczej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku:

Pan Michał Mazurkiewicz (35 lat), absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył seminarium magisterskie na Humboldt Universität. Pracę zawodową rozpoczął jako młodszy konsultant w PricewaterhouseCoopers. W latach 2001-2005 związany był z Grupą France Telecome (TP Invest) – początkowo jako analityk w Funduszu venture capital TP, następnie analityk w dziale Transakcji i Zarządzania Inwestycjami Od września 2002 roku został Kierownikiem Zespołu Doradztwa Finansowego.

W roku 2005 Pan Michał Mazurkiewicz rozpoczął karierę zawodową w Grupie CEMEX – wiodącym, światowym producencie materiałów budowlanych. W sierpniu 2006 został Członkiem Zarządu Regionalnego i Dyrektorem ds. Planowania Strategii i Koordynacji Funkcji zintegrowanych dla Północno-Zachodniej Rosji i Krajów Bałtyckich. We wrześniu 2009 został dyrektorem w Grupie Selena - polskiego producenta materiałów budowlanych, gdzie odpowiada. za rozwój m.in. działalności grupy w obszarze nowych grup produktowych i uruchamianie zakładów produkcyjnych.

Pan Michał Mazurkiewicz według złożonych oświadczeń nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., nie jest wspólnikiem w innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. osoby prawnej. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm).

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-06-03

Raport bieżący nr 11/2011

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 03.06.2011 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 03 czerwca 2011 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 8/2011, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 2/2011, ZWZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego. Ogółem oddano 3.550.364 ważnych głosów. „Za” oddano 3.550.364 głosów. „Przeciw” oddano: 0 głosów. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) statutu spółki, zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy swissmed prywatny serwis medyczny s.a., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz radę nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zawierające:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy swissmed prywatny serwis medyczny s.a. z siedzibą w gdańsku działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności rady nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za 2010 rok

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy swissmed prywatny serwis medyczny s.a. z siedzibą w gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. b) statutu spółki postanawia zysk netto spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w kwocie 654.721,87 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych osiemdziesiąt siedem groszy) podzielić w następujący sposób

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu – Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 200.000 głosami.

W głosowaniu uczestniczyło 3.350364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 82.38% kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińkiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r do 31.12.2010 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy swissmed prywatny serwis medyczny s.a. z siedzibą w gdańsku postanawia odwołać ze składu rady nadzorczej spółki: Dawida Sukacza.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 03 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy swissmed prywatny serwis medyczny s.a. z siedzibą w gdańsku postanawia powołać w skład rady nadzorczej spółki: Michała Mazurkiewicza.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.550.364 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 87,21 % kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził powzięcie powyższej uchwały.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-05-16

Raport bieżący nr 10/2011

Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu raport za I kwartał 2011 roku.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


2011-05-09

Raport bieżący nr 9/2011

Nabycie 100% udziałów spółki EUROMED Sp. z o.o. w Warszawie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Poręczyciel”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 09 maja 2011 roku, w Warszawie, zawarta została pomiędzy Emitentem a Panem Marianem Soczyńskim, jedynym wspólnikiem spółki EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), umowa sprzedaży udziałów („Umowa”). Na mocy postanowień Umowy Pan Marian Soczyński sprzedał Emitentowi 800 udziałów Spółki za łączną cenę 50.000 zł. Kapitał zakładowy EUROMED Sp. z o.o. wynosi 400.000 zł i dzieli się na 800 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500 zł każdy udział. W wyniku zawarcia Umowy Emitent stał się jedynym wspólnikiem EUROMED Sp. z o.o. posiadającym 100% kapitału zakładowego oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki. Spółka działa na rynku medycznym od 2000 roku świadcząc usługi w zakresie lecznictwa otwartego na terenie przychodni zlokalizowanej w budynku Millennium Plaza w Warszawie. W 2010 roku przychód EUROMED Sp. z o.o. wyniósł ponad 2.000.000 zł.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym Emitent poręczył za zobowiązania EUROMED Sp. z o.o. wynoszące 800.000 zł, jakie Spółka posiada względem wierzyciela – dotychczasowego Prezesa Zarządu EUROMED Sp. z o.o. Poręczenie zostało udzielone w kwocie 800.000 zł. Poręczyciel zobowiązał się do zapłaty na rzecz wierzyciela w/w kwoty niespłaconego długu w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu zawiadomienia o niedokonaniu przez EUROMED Sp. z o.o. spłaty długu w całości lub w części. Emitent co do obowiązku zwrotu na rzecz wierzyciela kwoty 800.000 zł poddał się egzekucji do kwoty 900.000 zł stosownie do treści art. 777 § 1 pkt 5 kodeksu postępowania cywilnego.

Ponadto w dniu dzisiejszym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROMED Sp. z. o.o. z siedzibą w Warszawie („NZW”) podjęło uchwałę o odwołaniu dotychczasowego Zarządu oraz powołaniu nowego jednoosobowego Zarządu Spółki w osobie Romana Walasińskiego – Prezesa Zarządu. NZW działając na podstawie art. 177 i 178 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 14 Aktu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością EUROMED Sp. z o.o. w Warszawie, postanowiło również zobowiązać wspólników Spółki do dokonania dopłat w wysokości 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) na każdy posiadany udział, tj. w dwukrotnej wysokości udziału. W związku z powyższym łączna kwota dopłat wynosi 800.000 zł (osiemset tysięcy złotych). Dopłaty mają zostać przeznaczone na spłatę powyżej opisanych zobowiązań Spółki.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-05-06

Raport bieżący nr 8/2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 80-208 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-03-17

Raport bieżący nr 6/2011

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2011

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2011:

RAPORTY KWARTALNE

RAPORTY ROCZNE

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-03-11

Raport bieżący nr 5/2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 301/2011 z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. Zgodnie z § 1 w/w uchwały Zarząd Giełdy postanowił:

Podpis: Roman Walasiński
Prezes zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


2011-03-07

Raport bieżący nr 4/2011

Wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji serii A, B, C i D

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały nr 275/2011 z dnia 4 marca 2011 roku w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A., o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 1 w związku z § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect następujące akcje zwykłe na okaziciela spółki SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Walasiński - Prezes Zarządu


2011-03-03

Raport bieżący nr 3/2011

Wyniki finansowe za IV kwartał 2010 roku - uzupełnienie o plik raportu

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 2/2011 w załączeniu przedkłada brakujący plik raportu kwartalnego za IV kwartał 2010 roku.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Walasiński - Prezes Zarządu


2011-03-03

Raport bieżący nr 2/2011

Wyniki finansowe za IV kwartał 2010 roku

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku w związku ze złożeniem wniosku o wprowadzenie instrumentów finansowych Emitenta do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect, w celu doprowadzenia do porównywalności danych finansowych, w załączeniu przedkłada raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż raporty okresowe będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Walasiński - Prezes Zarządu


2011-03-01

Raport bieżący nr 1/2011

Uzyskanie dostępu do systemu EBI

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 01 marca 2011 roku, powziął wiadomość, iż Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., jako Organizator Alternatywnego Systemu, w dniu 25 lutego 2011 roku przydzieliła spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („Spółka”) dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym od dnia 01 marca 2011 roku Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna: § 10 Zasad przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst oraz informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację Catalyst, stanowiących załącznik do Uchwały Nr 450/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 września 2009 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Agencja marketingu internetowego walkin.pl