Raporty EBI 2012

Gdańsk, dnia 04 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 18/2012

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2012 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Gdańsk, dnia 04 grudnia 2012 roku

Raport bieżący nr 17/2012

Powołanie Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. na drugą kadencję

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2012 roku powołała na drugą kadencję, trwająca trzy lata, jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11) Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu


Gdańsk, dnia 14 listopada 2012 roku

Raport bieżący nr 16/2012

Raport za II kwartał 2012

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje raport za II kwartał roku obrotowego trwającego od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Gdańsk, dnia 17 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 15/2012

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 17.08.2012 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 sierpnia 2012 roku.

Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 13/2012, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 6/2012, ZWZ podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
  1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.611.937,85 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt pięć groszy);
  2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące zysk netto w wysokości 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy);
  3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.381.975,34 zł (słownie: trzy miliony trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści cztery grosze),
  4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 77.483,50 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt groszy),
  5. informację dodatkową.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A, po rozpatrzeniu, zatwierdza, przedłożone przez Zarząd i zbadane przez biegłego rewidenta oraz Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za ubiegły rok obrotowy, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. zawierające:
   1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 marca 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 12.913.945,12 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset trzynaście tysięcy dziewięćset czterdzieści pięć złotych dwanaście gorszy);
   2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., wykazujące stratę netto w wysokości 251.084,37 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt cztery złote trzydzieści siedem groszy);
   3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.335.942,31 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy);
   4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym w ubiegłym roku obrotowym, wskazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 277.087,75 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt pięć groszy),
   5. informację dodatkową.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012r.

  1. Działając na podstawie art. 395 § 5 w zw. z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny sprawozdań: z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w roku obrotowym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit b) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zysk Spółki za ubiegły rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. w kwocie 103.486,88 zł (słownie: sto trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.605.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. udziela absolutorium Romanowi Walasińskiemu - Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Z głosowania nad powyższą uchwałą wyłączony został Akcjonariusz Roman Walasiński dysponujący 200.000 głosów. W głosowaniu uczestniczyło 2.405.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 59,07% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.405.000 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 2.300.000 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Rafałowi Litwicowi – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Rafałowi Litwicowi z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Zbigniewowi Grucy – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000.
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Januszowi Kowalczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

 • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
 • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
 • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000
 • Sprzeciwów nie zgłoszono.
 • Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Mateuszowi Walasińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Dawidowi Sukaczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym, tj. od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie udzielenia Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

  1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 24 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki udziela absolutorium Michałowi Mazurkiewiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.12.2012 r.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.605.000 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 63,99% kapitału zakładowego.

  Ogółem oddano 2.605.000 ważnych głosów.

  • „Za” oddano 2.500.000 głosów.
  • „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  • „Wstrzymujących się” głosów oddano: 105.000.
  • Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 10 sierpnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 14/2012

  Raport za 1 kwartał 2012

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport za 1 kwartał obejmujący okres od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 20 lipca 2012 roku

  Raport bieżący nr 13/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;  
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;  
  8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
  14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.


  Gdańsk, dnia 19 czerwca 2012 roku

  Raport bieżący nr 12/2012

  Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2011 r.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 do 31.03.2012.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 24 maja 2012 roku

  Raport bieżący nr 11/2012

  Połączenie Emitenta z Euromed Sp. z o.o.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o doręczeniu Emitentowi w dniu dzisiejszym, tj. 24 maja 2012 roku postanowienia Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 maja 2012 roku o wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru Przedsiębiorców połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka Przejmująca) ze spółką Euromed Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

  W związku z powyższym w dniu 18 maja 2012 roku nastąpiło wpisanie połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Połączenie spółek nastąpiło w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia uzgodnionego pomiędzy Zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 13 marca 2012 roku, ogłoszonego w dniu 22 marca 2012 roku w monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012 pod pozycją numer 3755. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki Przejmowanej połączenie przez przejęcie zostało dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie spółek nastąpiło na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Euromed Sp. z o.o. podjętych w dniu 11 maja 2012 roku.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8) Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 11 maja 2012 roku

  Raport bieżący nr 10/2012

  Raport kwartalny za V kwartał 2011/2012

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przekazuje raport jednostkowy i skonsolidowany za V kwartał roku obrotowego trwającego od 01.01.2011 do 31.03.2012.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 11 maja 2012 roku

  Raport bieżący nr 09/2012

  Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 11.05.2012 r.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 11 maja 2012 roku.

  Poza rozpatrzeniem spraw o charakterze formalnym, o których mowa w punktach 1-5 porządku obrad, który opublikowany został w systemie EBI w raporcie bieżącym nr 6/2012, oraz w systemie ESPI w raporcie bieżącym 2/2012, NWZ podjęło następującą uchwałę:

  Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 11 maja 2012 roku w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.

  §1

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmująca”) ze spółką EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej.

  §2

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej i zgodnie z postanowieniami planu połączenia uzgodnionego pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 13 marca 2012 roku, ogłoszonego w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012, pod pozycją nr 3755, („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

  §3

  Ze względu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie przez przejęcie zostaje dokonane w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

  §4

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

  §5

  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności związanych z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

  §6

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  W głosowaniu uczestniczyło 2.500.000 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 61,41% kapitału zakładowego.
  Ogółem oddano 2.500.000 ważnych głosów.

  1. „Za” oddano 2.500.000 głosów.
  2. „Przeciw” oddano: 0 głosów.
  3. „Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
  4. Sprzeciwów nie zgłoszono.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 17 kwietnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 08/2012

  Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2012 r. – marzec 2013 r.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.:

  JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE RAPORTY KWARTALNE

  • za V kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2012 r. do 31.03.2012 r. - 11 maja 2012 r.
  • za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r. - 10 sierpnia 2012 r.
  • za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2012 r. do 30.09.2012 r. - 14 listopada 2012 r.
  • za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2012 r. do 31.12.2012 r. - 14 lutego 2013 r. 

  JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWNY RAPORT ROCZNY

  • za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. - 19 czerwca 2012 r 

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2012 roku

  Raport bieżący nr 07/2012

  Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EUROMED”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z EUROMED ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Emitent połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

  W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd EUROMED uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia, który został ogłoszony w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012 pod pozycją numer 3755.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w terminie od dnia 27 marca 2012 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu Emitenta i EUROMED w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w biurze Zarządu (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44) w godzinach od 9:00 do 16:00 akcjonariusze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

  1. Plan Połączenia wraz z załącznikami;
  2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
  3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.
  4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
  5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku;
  6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 lutego 2012 roku;
  7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 27 marca 2012 roku

  Raport bieżący nr 06/2012

  Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
  6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
  7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

  W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 27 marca 2012 roku

  Raport bieżący nr 05/2012

  Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EUROMED”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z EUROMED ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Emitent połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

  W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd EUROMED uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia, który został ogłoszony w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012 pod pozycją numer 3755.

  Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w terminie od dnia 27 marca 2012 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu Emitenta i EUROMED w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w biurze Zarządu (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44) w godzinach od 9:00 do 16:00 akcjonariusze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

  1. Plan Połączenia wraz z załącznikami;
  2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
  3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.
  4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
  5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku;
  6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 lutego 2012 roku;
  7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 16 marca 2012 roku

  Raport bieżący nr 04/2012

  Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym (tj. 16 marca 2012 r.) wygasła umowa z dnia 01 czerwca 2010 r. zawarta pomiędzy Spółką a Autoryzowanym Doradcą Spółki - Rubicon Partners Corporate Finance S.A. (Umowa).

  Zgodnie z postanowieniami §6 ust. 1 Umowy została ona zawarta na czas oznaczony, od dnia jej podpisania do dnia upływającego po 12 miesiącach od dnia pierwszego notowania Spółki w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect, które odbyło się w dniu 15 marca 2012r.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 18 ust. 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 13 marca 2012 roku

  Raport bieżący nr 03/2012

  Plan Połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 13 marca 2012 r. Zarząd EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EUROMED”, „Spółka Przejmowana”) oraz Zarząd Emitenta podjęły decyzję o zamiarze połączenia Emitenta ze spółka zależną EUROMED, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym. Zarząd Emitenta oraz Zarząd EUROMED w dniu dzisiejszym uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia. Połączenie Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o. związane jest z optymalizacją kosztów oraz uproszczeniem metod zarządzania. Połączenie w/w spółek odbędzie się trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Z uwagi, iż wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada Emitent, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 k.s.h., a także zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., tj.:

  1. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
  2. bez dokonywania zmian w Statucie Spółki Przejmującej;
  3. bez ustalania parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej;
  4. bez ustalania zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
  5. bez określenia dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
  6. bez sporządzania sprawozdań Zarządów, o których mowa w art. 501 k.s.h.;
  7. bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta.

  W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyznaje jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. W związku z połączeniem nie przyznaje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 8 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 10 lutego 2012 roku

  Raport bieżący nr 02/2012

  Raport okresowy za IV kwartał 2011

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przedstawia w załączeniu skonsolidowany i jednostkowy raport za IV kwartał 2011 r.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Gdańsk, dnia 02 stycznia 2012 roku

  Raport bieżący nr 01/2012

  Zawarcie istotnej umowy o świadczenie opieki medycznej.

  Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 02.01.2012 r. doręczona została Spółce umowa z dnia 28.12.2011 r. zawarta pomiędzy Emitentem a Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo – Kanalizacyjną Sp. z o.o. w Gdańsku („GIWK”) o świadczenie opieki medycznej („Umowa”).

  Umowa zawarta została w wyniku wygranego przez Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzonego na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych Podprogowych w GIWK, w trybie negocjacji bez ogłoszenia. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług medycznych w zakresie pakietu opieki medycznej dla pracowników GIWK. Szacunkowa wartość Umowy w dniu jej zawarcia przy uwzględnieniu 100 pracowników wynosi 470.400,00 zł netto (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy czterysta złotych). Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2015 r.

  Podpis: Roman Walasiński
  Prezes Zarządu

  Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


  Agencja marketingu internetowego walkin.pl