Raporty EBI 2013

 

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 16/2013

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5)  Przyjęcie porządku obrad;

6)  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;

7)  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

11)   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

PODPIS:        Roman  Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 


 

Gdańsk, dnia 27 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2013

Spełnienie się warunków umowy podnajmu z Scanmed Multimedis S.A.

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Oddający w Podnajem”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.: 27.09.2013 r. powziął wiadomość o spełnieniu się warunków zawieszających wejścia w życie umowy podnajmu zawartej ze Scanmed Multimedis S.A. („Podnajemca”) w dniu 05.09.2013 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2013. Umowa podnajmu zawarta została do dnia 30.09.2013 r., a po tej dacie stanie się umową zawartą na czas nieokreślony. Emitent wskazuje, że wartość Umowy w okresie pięcioletnim wyniesie 810.000 zł netto, co przekracza kwotę stanowiącą 20% kapitałów własnych Emitenta. 

 

PODPIS:        Roman  Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


 

Gdańsk, dnia 27 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2013

Powołanie członków Rady Nadzorczej 

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 26 września 2013 roku w związku z rezygnacją z dniem 26 września 2013 r. przez Pana Janusza Kowalczyka z funkcji członka Rady Nadzorczej, powołało w skład Rady Nadzorczej, do końca drugiej kadencji, Pana Andrzeja Olika.

 

Pan Andrzej Olik jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zakładach graficznych w Gdańsku zajmując stanowisko głównego energetyka (okres: 1979r. – 1994r.), a następnie w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku jako Kierownik biura organizacji pracy – specjalista (okres: 1994r – 1996 r). W latach 1996 – 1997 był Zastępcą Dyrektora w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kolbudach, a następnie: (i) w okresie od 1997 do 2011 zajmował stanowisko inż. ds. Realizacji i Utrzymania Sieci w Polkomtel S.A. (ii) w okresie od 2011 – 2012 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technologii w spółce EKO Dolina Sp. z o.o. Pan Andrzej Olik: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie obradujące w dniu 26 września 2013 roku powołało pięciu następujących członków Rady Nadzorczej na trzecią kadencję:

 

Pan Andrzej Olik jest absolwentem Politechniki Gdańskiej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w zakładach graficznych w Gdańsku zajmując stanowisko głównego energetyka (okres: 1979r. – 1994r.), a następnie w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku jako Kierownik biura organizacji pracy – specjalista (okres: 1994r – 1996 r). W latach 1996 – 1997 był Zastępcą Dyrektora w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Kolbudach, a następnie: (i) w okresie od 1997 do 2011 zajmował stanowisko inż. ds. Realizacji i Utrzymania Sieci w Polkomtel S.A. (ii) w okresie od 2011 – 2012 zajmował stanowisko Dyrektora ds. Technologii w spółce EKO Dolina Sp. z o.o. Pan Andrzej Olik: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat nie był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego, (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Pan Rafał Litwic, radca prawny, absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 2002 roku ukończył aplikację radcowską i uzyskał wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie. W okresie od maja 2000 roku do 2004 roku był zatrudniony w spółce Prokom Internet S.A., gdzie zajmował się kompleksową obsługą prawną spółki. W latach 2004 – 2008 był radcą prawnym w spółce Prokom Software S.A., gdzie doradzał przy kluczowych projektach informatycznych, konsolidacyjnych oraz przekształceniach realizowanych przez Spółkę. Od 2006 roku Mecenas Rafał Litwic jest partnerem w Kancelarii Radców Prawnych Litwic&Litwic sp.p. z siedzibą w Gdańsku. Pan Rafał Litwic: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech latach był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w następujących spółkach: Grand Fidelia S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Caspar Asset Management S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Caspar TFI S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), S&A S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), Swissmed Centrum Zdrowia S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie

jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Prof. dr hab. med. Zbigniew Gruca. W 1957 r. ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku, a w 1965 r. studia podyplomowe w Cardiff University. Obronił doktorat na Akademii Medycznej w Gdańsku w 1966 r., następnie w 1973 r. uzyskał habilitację, a w 1987 r. zdobył tytuł naukowy profesora chirurgii. Praktykę lekarską rozpoczął w Katedrze Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, następnie pracował jako lekarz okręgowy na ORP "Wicher" oraz jako "Visiting Profesor" w Ahmado Bello University w Nigerii. Od 1977 r. profesor Chirurgii Akademii Medycznej w Gdańsku, 1990-93 prodziekan Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku, od 1997 r. kierownik Kliniki. Był kierownikiem zespołu nauczania podyplomowego ordynatorów oddziałów chirurgicznych, konsultantem regionalnym z zakresu chirurgii, kierownikiem naukowym kursów CMKP. Wprowadził szereg nowoczesnych metod operacyjnego leczenia w chirurgii gastroenterologicznej i endykronologicznej, wprowadził nowoczesne metody nauczania w chirurgii, wielokrotny organizator sympozjów i zjazdów naukowych. Autor 567 prac i rozdziałów w kilku podręcznikach chirurgii, autor podręcznika chirurgii dla pielęgniarek oraz podręcznika "Chirurgia dla studentów stomatologii". Odznaczony Krzyżem Kawalerskim i Oficerskim OOP, Złotym Krzyżem Zasługi, nagrodami Ministra Zdrowia. Jest członkiem Towarzystwa Chirurgów Polskich, Societe Internationale de Chirurgie, Collegium Internationale Chirurgie Digestive, Europen Society of Oncological Burgery, Klubu Chirurgii Endokrynologicznej. W latach 2001-03 prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Chirurgów Polskich, od 1997 roku Członek Honorowy. Pan Zbigniew Gruca nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, oraz zasiada jako w Radzie Nadzorczej Swissmed Centrum Zdrowia S.A. (nadal pełni tę funkcję) oraz Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (nadal pełni tę funkcję), nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, a także nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Mateusz Walasiński jest absolwentem studiów licencjackich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jest studentem studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) – kierunek Finanse i Rachunkowość. W 2012 r. studiował na Singapore Management University w ramach programu międzynarodowej wymiany SGH. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Upper Finance Consulting Sp. z o.o., początkowo jako stażysta w dziale analiz finansowych, a następnie jako młodszy analityk (01.2013 – 05.2013). Pan Mateusz Walasiński: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat był członkiem następujących organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni tę funkcję), (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Michał Mazurkiewicz jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończył seminarium magisterskie na Humboldt Universität. Pracę zawodową rozpoczął jako młodszy konsultant w PricewaterhouseCoopers. W latach 2001-2005 związany był z Grupą France Telecome (TP Invest) - początkowo jako analityk w Funduszu venture capital TP, następnie analityk w dziale Transakcji i Zarządzania Inwestycjami. We wrześniu 2002 roku został Kierownikiem Zespołu Doradztwa Finansowego.
W roku 2005 Pan Michał Mazurkiewicz rozpoczął karierę zawodową w Grupie CEMEX - wiodącym, światowym producencie materiałów budowlanych. W sierpniu 2006 został Członkiem Zarządu Regionalnego i Dyrektorem ds. Planowania Strategii i Koordynacji Funkcji zintegrowanych dla Północno-Zachodniej Rosji i Krajów Bałtyckich. We wrześniu 2009 roku został dyrektorem w Grupie Selena - polskiego producenta materiałów budowlanych, gdzie odpowiada za rozwój m.in. działalności grupy w obszarze nowych grup produktowych i uruchamianie zakładów produkcyjnych. Pan Michał Mazurkiewicz: (a) nie prowadzi działalności poza Emitentem, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta, (b) w okresie ostatnich trzech lat był członkiem następujących organów zarządzających lub nadzorczych, albo wspólnikiem w spółkach prawa handlowego: Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. – członek Rady Nadzorczej (nadal pełni ta funkcję), (c) nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego, (d) nie pełnił w okresie ostatnich pięciu lat funkcji członka organu zarządzającego lub nadzorczego podmiotu, który w okresie ostatnich pięciu lat był w likwidacji, upadłości, czy też w którym został ustanowiony zarząd komisaryczny (e) nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, (f) nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 

 

 


 

 

Gdańsk, dnia 26 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2013

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki  

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.

 

Podpis:           Roman Walasiński,  

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

 


 

Gdańsk, dnia 26 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2013

Zgoda Rady Nadzorczej na połączenie Emitenta ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A.  

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 26 września 2013 roku, na wniosek Zarządu, wyraziła zgodę na planowane połączenie Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („spółka przejmująca”) ze spółką Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. („spółka przejmowana”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). O przebiegu procesu połączenia w/w spółek, w tym o uzgodnieniu planu połączenia, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.

 

 

Podpis:           Roman Walasiński,  

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


 

Gdańsk, dnia 16 września 2013 roku

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2013

Warunkowa umowa podnajmu 

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Oddający w Podnajem”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj.: 16.09.2013 r. doręczona została Emitentowi umowa podnajmu z dnia 05.09.2013 r. zawarta pomiędzy Scanmed Multimedis S.A. („Podnajemca”), oraz Oddającym w Podnajem („Umowa”), na mocy której Emitent za wynagrodzeniem zobowiązał się udostępnić Podnajemcy część pomieszczeń w przychodni zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5 wraz z częściami wspólnymi tej przychodni oraz świadczyć na rzecz Podnajemcy czynności obsługi rejestracji w zakresie określonym Umową. Strony uzgodniły, że postanowienia Umowy wejdą w życie po spełnieniu się warunków w niej opisanych. Umowa zawarta została do dnia 30.09.2013 r., a po tej dacie stanie się umową zawartą na czas nieokreślony. Emitent wskazuje, że wartość Umowy w okresie pięcioletnim wyniesie 810.000 zł netto, co przekracza kwotę stanowiącą 20% kapitałów własnych Emitenta.  

 

PODPIS:        Roman  Walasiński

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 


 

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

11)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

12)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

14)  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję; 

15)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

 


 

Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2013 r. – marzec 2014 r.

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.:


JEDNOSTKOWE RAPORTY KWARTALNE:


za IV kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2013 r. do 31.03.2013 r. - 15 maja 2013 r.
za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2013 r. do 30.06.2013 r. - 14 sierpnia 2013 r.
za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2013 r. do 30.09.2013 r. - 14 listopada 2013 r.
za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2013 r. do 31.12.2013 r. - 14 lutego 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:


za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. - 19 czerwca 2013 r.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

 


 

Gdańsk, dnia 14 lutego 2013 roku

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013

Raport za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.04.2012 do 31.03.2013 

Raport Kwartalnu - 3Q 2013

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przekazuje raport za III kwartał roku obrotowego trwającego od 01.04.2012-31.03.2013.

 

Podpis:            Roman Walasiński

 

 

Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 

 

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl