Raporty EBI 2014

Gdańsk, dnia 21 października 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 18/2014

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 21 października 2014 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem. 

 Podpis:           Roman Walasiński 

 Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Gdańsk, dnia 15 lipca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 15/2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

11)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

12)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 Podpis:           Roman Walasiński 

 Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


 

Gdańsk, dnia 02 lipca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2014

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 02.07.2014 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 02 lipca 2014 roku (NWZA), podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 lipca 2014 roku Pana Romana Walasińskiego. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 02 lipca 2014 roku w składzie: Katarzyna Zakrzewska, Paweł Butrymowicz. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W tajnym głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 02 lipca 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:  

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5)       Przyjęcie porządku obrad;

6)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;

7)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

8)       Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Emitent informuje, że bezpośrednio pod podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad, akcjonariusz zgłosił wniosek o uzupełnienie projektu uchwały w sprawie zmiany paragrafu 6-tego Statutu Spółki poprzez wskazanie podstawy prawnej tej uchwały t.j. art. 415 § 1 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i podjęcie tej uchwały w następującej treści:

„Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając w trybie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia po punkcie numer 25 w § 6 Statutu Spółki, dodać punkty o numerach od 26 do 32, o następującej treści:

26.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]

27.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z],-

28.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z],

29.  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z],

30.  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z],

31.  Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z],-

32.  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Po przedstawieniu powyższego projektu uchwały NWZA podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., działając w trybie art. 415 § 1, art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia po punkcie numer 25 w § 6 Statutu Spółki, dodać punkty o numerach od 26 do 32, o następującej treści:

26.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]

27.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z],

28.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z],

29.  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z],

30.  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z],

31.  Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z],

32.  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 02 lipca 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

 

STATUT SPÓŁKI

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
 2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

 

§2

 1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§5

 1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działania Spółki

 §6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. Opieka zdrowotna [PKD 86]
 2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
 3.  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
 4.  Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9]
 5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z]
 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z]
 7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 8.  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z]
 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z]
 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
 12.  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z]
 13. Zakwaterowanie [PKD 55]
 14.  Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]
 15. Działalność wydawnicza [PKD 58]
 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
 17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
 18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9]
 19.  Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
 20.  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
 21. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]
 22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
 23. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]
 24. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
 25. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]

26.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]

27.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]

28.  Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]

29.  Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]

30.  Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]

31.  Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]

32.  Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

 

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.070.895 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).
 2.  Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 4.070.895 (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

a)       1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych) ,

b)      508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),

c)      1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

d)      770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych).”

 1. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
 2. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem. 

§8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§9

 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
 2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.
 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

§10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§12

Organami Spółki są:

 1. Zarząd Spółki,
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§13

 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej.
 3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
 4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu.
 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu.
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

a)      ustanowienie i odwołanie prokury,

b)      udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,

c)      zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

d)      przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,

e)      zaciąganie kredytów i pożyczek,

f)        sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 16

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka.
 2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie.
 3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia funkcji w organach spółek należących do grupy kapitałowej.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków.
 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie.

§ 18

 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
 2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych.  Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w jakim trybie Rada może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności:
  1. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  2. powoływanie Członków Zarządu,
  3. odwoływanie Członków Zarządu,
  4. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności,
  5. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  6. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  7. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
  8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  9. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  10. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich,
  11. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  12. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w  ust. 2 wymaga uzasadnienia.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki:

a)      z własnej inicjatywy,

b)      na pisemny wniosek Rady Nadzorczej,

c)      na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.

 1. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie:

a)      w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

b)      jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

§ 21

 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia.
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h.
 4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.
 5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego  Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku.

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:

a)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b)      podział zysku lub pokrycie straty,

c)      zmiana przedmiotu działalności Spółki,

d)      zmiana Statutu Spółki,

e)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

f)        połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

g)      rozwiązanie i likwidacja Spółki,

h)      określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,

i)        emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,

j)        zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

k)      rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną piątą kapitału akcyjnego.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
 2. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
 3. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
 4. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
 3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

a)      kapitał zakładowy,

b)      kapitał zapasowy:

a)      z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,

b)      z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

c)      z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,

d)      z innych tytułów przewidzianych prawem.

c)      kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.

d)      pozostałe kapitały rezerwowe.

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 28

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.

§ 29

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.699.730 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 66,32% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 2.699.730 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono. 

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


 

Gdańsk, dnia 25 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2014

Częściowa spłata kredytu i zmiana zabezpieczeń

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Kredytobiorca”) informuje, iż w dniu 25.06.2014 r. Kredytobiorca dokonał częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce na podstawie umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r., o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. Kwota częściowej spłaty kredytu inwestycyjnego wyniosła: 700.000 zł.

Emitent informuje również, iż w dniu 25.06.2014 r. doręczone zostały Spółce dwa aneksy z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą a Bankiem Zachodnim WBK S.A. („Kredytodawca”) do umowy o kredyt inwestycyjny i umowy o kredyt w rachunku bieżącym, o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r. oraz porozumienie z dnia 26.05.2014 r. do umów leasingu zawartych pomiędzy Emitentem, a BZ WBK Leasing S.A. („Leasingodawca”). Przedmiotem aneksów i porozumienia jest zmiana zabezpieczeń kredytu i leasingów. W szczególności wykreślone zostaną hipoteki ustanowione na nieruchomościach wskazanych w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., a w ich miejsce ustanowione zostało zabezpieczenie w postaci zawartych umów o przelew wierzytelności, opisanych poniżej.

W dniu 25.06.2014 r. Emitentowi doręczone zostały dwie trójstronne umowy o przelew wierzytelności z dnia 26.05.2014 r. zawarte pomiędzy Kredytobiorcą oraz Kredytodawcą oraz Leasingodawcą („Umowy”). W celu zabezpieczenia wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z umowy o kredyt inwestycyjny z dnia 29.11.2011 r. i umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 29.11.2011 r., o których zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2011 z dnia 29.11.2011 r., oraz wynikających z umów leasingu, Spółka przelewa na Kredytodawcę oraz Leasingodawcę swoje wierzytelności pieniężne, w tym ewentualne wierzytelności przyszłe z tytułu umów o świadczenie usług medycznych wskazanych w załącznikach do Umów. Umowy zostały zawarte z zastrzeżeniem warunku, że z chwilą spłaty wszelkich wierzytelności Kredytodawcy i Leasingodawcy wynikających z w/w umów kredytowych i leasingowych oraz po potwierdzeniu tego w pisemnym oświadczeniu Kredytodawcy i Leasingodawcy, Umowy wygasają. Przelane wierzytelności nie wykorzystane na spłatę należności Kredytodawcy i Leasingodawcy przechodzą z powrotem na Spółkę. Odnośnie wartości pierwszej umowy o przelew wierzytelności, Emitent wyjaśnia, że posługiwanym się przez Strony kryterium była wartość obrotów Spółki, za ostatnie 12 miesięcy, odnosząca się do umów o świadczenie usług medycznych, których wierzytelności są przedmiotem cesji. Wartość tych obrotów przekraczała 6.000.000 zł. Natomiast zgodnie z drugą umową przelewu wierzytelności Kredytobiorca zobowiązał się zapewnić, by kwota przelanych na Kredytodawcę i Leasingodawcę niewymagalnych wierzytelności wynosiła nie mniej niż równowartość kwoty wykorzystanego kredytu udzielonego na podstawie w/w umów kredytowych i leasingowych do czasu zaspokojenia wierzytelności z nich wynikających.   

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


Gdańsk, dnia 18 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2014

Raport roczny Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uzupełnione załączniki

W uzupełnieniu raportu nr 11 w załączeniu przesyłamy opinię i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy 2013 trwający od 01.04.2013 do 31.03.2014.

Załączniki:


Gdańsk, dnia 18 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2014

Załączniki:


Gdańsk, dnia 06 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014

NWZ obradujące po przerwie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że NWZ obradujące w dniu 06 czerwca 2014 r., po przerwie w obradach zarządzonej na mocy uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 12 maja 2014 r., nie podjęło żadnej uchwały, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nad żadną z uchwał w ramach punktu 7 i 8 porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie NWZ. 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że NWZ obradujące w dniu 06 czerwca 2014 r., po przerwie w obradach zarządzonej na mocy uchwały nr 6 NWZ Spółki z dnia 12 maja 2014 r., nie podjęło żadnej uchwały, wobec nieuzyskania bezwzględnej większości głosów nad żadną z uchwał w ramach punktu 7 i 8 porządku obrad. Po wyczerpaniu porządku obrad nastąpiło zamknięcie NWZ. 

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


 

Gdańsk, dnia 05 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 02 lipca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:00 w Gdańsku, przy ul. Uphagena 23, 80-237 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 02.07.2014 r.pdf

Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 02.07.2014 r.pdf

 

 


 

Gdańsk, dnia 26 maja 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014

Informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje udzielone akcjonariuszowi w trybie art. 428 § 5 Kodeksu spółek handlowych (data wysłania akcjonariuszowi odpowiedzi: 26.05.2014 r.), w związku z pytaniami przedstawionymi przez akcjonariusza podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 maja 2014 r. (NWZ). 

Zarząd Spółki w nawiązaniu do wniosku akcjonariusza złożonego w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych podczas obrad NWZ, o udzielenie informacji na następujące pytania:

 1. Ile odbyło się posiedzeń Rady Nadzorczej w zakończonym roku obrachunkowym 2013-2014 ?
 2. Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy ?
 3. Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ?
 4. Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ?
 5. Ile wyniosło wynagrodzenie poszczególnych Członków  Rady Nadzorczej w latach 2013 – 2014 ?

uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu spółek handlowych „Podczas obrad walnego zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.”. Zakres żądanych przez akcjonariusza informacji musi być zatem ściśle związany z konkretnym punktem porządku obrad walnego zgromadzenia.

Z uwagi, że powyższe pytania zostały zgłoszone bezpośrednio przed rozpatrzeniem uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia, który brzmiał „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej”, a wnioskodawca uzasadnił swoje żądanie koniecznością oceny kompetencji, efektywności i jakości pracy Rady Nadzorczej, a także oceną, czy członkowie Rady Nadzorczej dołożyli należytej staranności w wykonaniu swych obowiązków i czy zachodzi konieczność odwołania poszczególnych członków Rady, Zarząd ma obowiązek ocenić, czy żądane informacje są uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad.

Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że udzielenie ad hoc, podczas obraz NWZ, precyzyjnych odpowiedzi na pytania dotyczące spraw objętych porządkiem obrad nie było możliwe m.in. ze względu na konieczność sprawdzenia dokumentów, którymi Zarząd nie dysponował na sali obraz NWZ.   

Ad pytanie nr 1

Zarząd Spółki informuje, że w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. odbyły się trzy posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki.

Ad pytanie nr 2

Zarząd odmawia udzielenia informacji na pytanie „Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan naprawczy”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 

Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczyła zmian w składzie Rady Nadzorczej. W zakresie tego punktu porządku obrad, nie mają więc żadnego uzasadnienia informacje odnoszące się do postępowania Zarządu.

Ad pytanie nr 3

Zarząd odmawia udzielenia informacji na pytanie „Czy został przedstawiony przez Zarząd Radzie Nadzorczej plan finansowy na lata 2014-2015 ?”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczyła zmian w składzie Rady Nadzorczej. W zakresie tego punktu porządku obrad, nie mają więc żadnego uzasadnienia informacje odnoszące się do postępowania Zarządu.

Ad pytanie nr 4

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: „Czy członkowie Rady Nadzorczej żądali przedstawienia planu finansowego lub planu naprawczego, jeśli tak, to którzy ?” albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Niejasne sformułowanie przedmiotowego pytania, które nie odnosiło się do konkretnych zagadnień ani czasookresu i operuje pojęciami, które są wieloznaczne – uniemożliwia Zarządowi udzielenie precyzyjnej odpowiedzi. Tym samym nie było ono uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad.

Ad pytanie nr 5

Zarząd Spółki odmawia udzielenia informacji na pytanie: „Ile wyniosło wynagrodzenie poszczególnych Członków  Rady Nadzorczej w latach 2013 – 2014 ?”, albowiem nie było to uzasadnione dla oceny sprawy objętej punktem 6 porządku obrad – Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Punkt 6 porządku obrad NWZ oraz treść projektu uchwały przedstawionej przez akcjonariuszy żądających zwołania NWZ dotyczył zmian w składzie Rady Nadzorczej. Informacja o wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nie była uzasadniona dla podjęcia przez akcjonariusza decyzji o zmianach w składzie Rady Nadzorczej. Ten rodzaj informacji nie zawiera się w katalogu zadań należących do członków Rady Nadzorczej (członkowie tego organu nie ustalają samodzielnie wysokości wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji), a tym samym nie miał wpływu na podjęcie decyzji odnośnie do pkt 6 porządku obrad.

Zarząd dodatkowo wyjaśnia, że informacje o wysokości wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki dostępne są w publikowanych przez Spółkę i znajdujących się na stronie internetowej www.swissmedpsm.com.pl raportach rocznych, a także w skonsolidowanych raportach rocznych i półrocznych publikowanych przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. i znajdujących się na stronie internetowej tej spółki www.swissmed.com.pl.

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.


Gdańsk, dnia 15 maja 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014

Raport za IV kwartał

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny dotyczący IV kwartału w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013r. do 31.03.2014r. 

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załącznik do pobrania


 

Gdańsk, dnia 13 maja 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2014

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 maja 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.

Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12 maja 2014 r. przez NWZA Spółki:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 3.148.093 głosów.

„Przeciw” oddano: 568.160 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)      Przyjęcie porządku obrad;

5)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6)      Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;

7)      Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;

8)      Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;

9)      Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

     2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 3.248.093 głosów.

„Przeciw” oddano: 468.160 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną w osobach: Paweł Butrymowicz, Katarzyna Zakrzewska, Mariusz Jagodziński. 
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 3.716.253 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Olika.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 1.016.523 głosów.

„Przeciw” oddano: 2.699.730 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Mateusza Walasińskiego.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 1.016.523 głosów.

„Przeciw” oddano: 2.699.730 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta.

Po powzięciu powyższej uchwały akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, postulując doprecyzowanie projektu uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz podkreślił, że podjęcie uchwały o treści przedstawionej przez wnioskodawców może uniemożliwić zapewnienie sporządzenia rzetelnego i  obiektywnego sprawozdania z badania oraz spowoduje że Spółka zobligowana będzie ponieść wysokie i nieuzasadnione koszty na rzecz biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w wykonaniu uchwały o takim brzmieniu.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przerwy w obradach

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów.

„Za” oddano: 2.705.025 głosów.

„Przeciw” oddano: 1.011.228 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 


 

Gdańsk, dnia 25 kwietnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2014 r. – marzec 2015 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.:

JEDNOSTKOWE RAPORTY KWARTALNE:

za IV kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. - 15 maja 2014 r.
za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r. - 14 sierpnia 2014 r.
za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2014 r. do 30.09.2014 r. - 14 listopada 2014 r.
za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2014 r. do 31.12.2014 r. - 16 lutego 2015 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:

za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. - 18 czerwca 2014 r.

 Podpis:           Roman Walasiński 

  Prezes Zarządu

 Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, w związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 84 i 85 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  działając na podstawie 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 3. Przyjęcie porządku obrad;
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


Gdańsk, dnia 17 lutego 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014

Treść uchwał podjętych przez NWZ po przerwie w obradach


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 17 lutego 2014 roku (NWZA), po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 3 podczas obrad z dnia 23 stycznia 2014 roku, podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2)      Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3)      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4)      Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5)      Przyjęcie porządku obrad;
6)      Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;
7)      Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;
8)      Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;
9)      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;
10)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
11)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 3.665.240 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie zdjęcia uchwał z porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zdjęcie z porządku obrad spraw przewidzianych w punktach 6, 7, 8, 9, i 10  tego porządku.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 965.510.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 17 lutego 2014 roku w sprawie wniosku o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. uchwala zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z wnioskiem o jego zwołanie złożonym przez akcjonariusza Czesława Pospieszyńskiego dnia 23 stycznia 2014 roku.

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 965.510 głosów.

„Przeciw” oddano: 2.699.730 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

Przewodnicząca stwierdziła niepowzięcie powyżej uchwały.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7, 8 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 


Gdańsk, dnia 24 stycznia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014

NWZ obradujące w dniu 23.01.2014 r. - akcjonariusze 5%

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 stycznia 2014 roku reprezentowane było 90,035% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.665.240).


Próg 5% głosów (183.262 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 62,75% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,45% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

 


Gdańsk, dnia 24 stycznia 2014 roku

 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał.


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 23 stycznia 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2014 r., godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Wileńska 44.

 

Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 23 stycznia 2014 r. przez NWZA Spółki:

 

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 stycznia 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 3.665.240 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 23 stycznia 2014 roku w składzie: Monika Koszade-Rutkiewicz, Katarzyna Zakrzewska, Magdalena Kukla.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 3.665.240 głosów.

„Przeciw” oddano: 0 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Po powzięciu powyższej uchwały Akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w Walnym Zgromadzeniu uzasadniając wniosek koniecznością przeprowadzenia konsultacji z akcjonariuszami proponowanego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

 

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 17 lutego 2014 r., godz. 11.00 w Gdańsku, ul. Wileńska 44
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 3.665.240 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 90,035% kapitału zakładowego.

Ogółem oddano 3.665.240 ważnych głosów.

„Za” oddano 2.699.730 głosów.

„Przeciw” oddano: 965.510 głosów.

„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.

Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu.   

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu

 

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 9 Informacji bieżących i okresowych przekazywanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect stanowiących załącznik nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

 


 

 

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl