Raporty EBI 2015

Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 14/2015

Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 15.09.2015 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 15 września 2015 roku wraz z wynikami głosowania nad każdą z uchwał.

Treść uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w dniu 15.09.2015 r.

 


 

Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 13/2015

Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku dokonała wyboru spółki Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu i badania sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r. oraz upoważniła Zarząd do zawarcia umowy z tym podmiotem.
Emitent informuje, że korzystał z usług Mazars Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przez okres pięciu lat, tj. w zakresie przeglądu i badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe: a) od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., b) od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., c) od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., d) od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. e) od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.
Mazars Audyt Sp. z o.o. jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 186.
Umowa z wybranym audytorem ma dotyczyć okresu jednego roku, tj. celem przeglądu i zbadania sprawozdań finansowych Spółki dotyczących roku obrotowego od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.


 

Gdańsk, dnia 15 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 12/2015

Powołanie Zarządu Spółki na trzecią kadencję..

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (Spółka, Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 roku powołała na kolejną, trzecią kadencję jednoosobowy Zarząd Spółki w osobie Pana Romana Walasińskiego, który będzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Roman Walasiński posiada wykształcenie:

1984 -1989 Uniwersytet Gdański, Wydział Prawa i Administracji - magister prawa

1990 -1993 Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku - aplikacja radcowska

1993 - do dziś; wpisany na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku,

Przebieg pracy zawodowej i zajmowane stanowiska:

1989-1994 Urząd Miasta Gdańska

- starszy referent

- referent prawny

- kierownik referatu

- naczelnik wydziału

- radca prawny

1995-1996 Theo Frey Poland Sp. z o.o. w Warszawie

- radca prawny

- prokurent

1997-1998 Theo Frey Polska Sp. z o.o. w Gdańsku

- radca prawny

- prokurent

1993 - 2006 Własna Kancelaria Radcy Prawnego w Gdańsku,

1998 r. - do dziś; SWISSMED Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku

(poprzednia firma spółki: Centrum Medyczne Medicor Sp. z o.o.)

- prokurent, dyrektor generalny

- Prezes Zarządu

2003 r. - do dziś; Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w Gdańsku w Gdańsku - Prezes Zarządu

2005 r. - do dziś; Swissmed Nieruchomości Sp. z o.o. w Gdańsku - Prezes Zarządu

2007 r. - do dziś; Swissmed Development Sp. z o.o. w Gdańsku- Prezes Zarządu

Kwiecień – sierpień 2013 r.; Swissmed Vascular sp. z o.o. – Prezes Zarządu

Sierpień 2013 r. – do dziś; Swissmed Vascular sp. z o.o. – Członek Rady Nadzorczej

2013 r. – do dziś; Swissmed Opieka Sp. z o.o. (poprzednia firma spółki: Swissmed Chirurgia sp. z o.o.) – Prezes Zarządu

Pan Roman Walasiński pełni również  od 2006 r. funkcję Prezesa jednoosobowego Zarządu w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Według złożonego oświadczenia, Pan Roman Walasiński nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, ani nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej, ani nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej w stosunku do Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w Gdańsku osoby prawnej. Ponadto Pan Roman Walasiński nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 Nr 121, poz. 769, z późn. zm).


 

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 11/2015

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - Raport za I kwartał 2015r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za I kwartał 2015r., tj. z a okres od 01.04.2015 do 30.06.2015.

Raport kwartalny za I kwartał 2015

 


 

Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

11)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

12)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 15.09.2015 r.

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA  15.09.2015 r.

 


 

Gdańsk, dnia 03 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2015

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 03 lipca 2015 r. doręczone zostało Spółce postanowienie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 23 czerwca 2015 roku, w przedmiocie rejestracji zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, to jest o kwotę 1.323.500 zł, w drodze emisji 1.323.500 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii E w trybie subskrypcji prywatnej. Rejestracja zmiany Statutu i podwyższenia kapitału zakładowego została dokonana zgodnie z uchwałami nr 5 i nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30.04.2015 r., o których podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r.

W wyniku rejestracji powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 5.394.395 zł i dzieli się na 5.394.395 akcji, o wartości nominalnej 1 zł każda, tj.:

a)      1.291200 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

b)      508.800 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

c)      1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

d)      770.895 akcji zwykłych na okaziciela serii D,

e)      1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wskazanych powyżej akcji wynosi 5.394.395 głosów.  

Załącznik do Raportu:

Tekst jednolity Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku


Gdańsk, dnia 19 czerwca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2015

Raport roczny IV.2014 - III.2015

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje raport roczny za rok obrotowy 2014 trwający od 01.04.2014 do 31.03.2015r.

Sprawozdanie finansowe SPSM SA 2014

 


 

Gdańsk, dnia 15 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2015

Raport za IV kwartał 2014/2015

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 01.04.2014 do 31.03.2015.

Raport kwartalny za IV kwartał 2014


Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

Zakończenie subskrypcji akcji serii E

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) w związku z zakończeniem subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii E wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E („Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., informuje, iż:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja akcji miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata. Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 30 kwietnia 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 14 maja 2015 r. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 14 maja 2015 r.

2. Data przydziału akcji:

W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta w dniu 14 maja 2015 r.

3. Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją:

Subskrypcja prywatna obejmowała 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

4. Stopa redukcji zapisów na akcje w poszczególnych transzach:

Subskrypcja została przeprowadzona bez żadnej redukcji.

5. Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W związku z ofertą prywatną przydział akcji serii E nie miał miejsca. Należycie subskrybowanych zostało 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane):

Akcje serii E zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję.

7. Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

Akcje serii E zostały zaoferowane 1 (słownie: jednemu) podmiotowi w trybie subskrypcji prywatnej, z którym została zawarta umowa objęcia akcji.

8. Liczba podmiotów, którym przydzielono instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

W związku z ofertą prywatną, przydział akcji serii E nie miał miejsca. Umowa objęcia akcji serii E została zawarta z 1 (słownie: jednym) podmiotem.

9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki instrumentu finansowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje serii E nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich, c) sporządzenia publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty, wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Łączne koszty emisji akcji serii E wyniosły 10.000 zł w podziale na następujące koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 0 zł,

b) wynagrodzenia subemitentów: 0 zł,

c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

d) promocji oferty: 0 zł

e) inne koszty, w tym związane ze sporządzeniem aktu notarialnego wyniosły: 10.000 zł.

Rozliczenie szacunkowych kosztów emisji akcji serii E w księgach rachunkowych odbędzie się poprzez pomniejszenie kapitału zapasowego utworzonego z nadwyżki powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie emisyjnej wyższej od ich wartości nominalnej. Koszty te zostaną uwzględnione w sprawozdaniu finansowym w kapitale zapasowym.

 


 

Gdańsk, dnia 14 maja 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2015

Umowa o objęcie akcji serii E

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 14 maja 2015 r. Spółka zawarła ze Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Akcjonariusz”) umowę o objęcie akcji („Umowa”). Na mocy Umowy, Akcjonariusz objął 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł każda, wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E („Uchwała”), o której podjęciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. Zgodnie z Uchwałą cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł, a tym samym łączna cena emisyjna obejmowanych przez Akcjonariusza akcji wynosi 1.985.250 zł. Na skutek zawarcia Umowy i objęcia akcji serii E, Akcjonariusz zobowiązał się do pokrycia tych akcji wkładem pieniężnym o wartości 1.985.250 zł. Emisja akcji serii E miała charakter subskrypcji prywatnej.

 


 

Gdańsk, dnia 30 kwietnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015

Treść uchwał podjętych przez NWZ w dniu 30.04.2015r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 30 kwietnia 2014 roku („NWZA”), podjęło następujące uchwały:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 kwietnia 2015 roku Pana Rafała Litwica.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.699.730 ważne głosy.
Głosów nieważnych oddano 122.210.
„Za” oddano 2.699.730 głosy.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie uchylenia tajności  wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych uchyla tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.821.940 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia wybrać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 kwietnia 2015 roku w składzie: Katarzyna Zakrzewska i Paweł Butrymowicz.
 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.821.940 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 30 kwietnia 2015 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad:

  1)      Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

  2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

  3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

  4)       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 

  5)       Przyjęcie porządku obrad;

  6)       Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

  7)      Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;

  8)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

  9)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

  10)    Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.821.940 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

 

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 430 § 1, art. 431 § 1 i § 2 pkt 1), art. 432 § 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E oraz wskazującą cenę emisyjną akcji serii E („Opinia Zarządu”), stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały, postanawia, co następuje:

  a)      podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 5.394.395 zł, tj. o kwotę 1.323.500 zł;

  b)      podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w lit. a) powyżej następuje w drodze emisji 1.323.500 akcji serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda akcja;

  c)      akcje serii E są akcjami zwykłymi na okaziciela;

  d)      akcje serii E objęte zostaną w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych na podstawie oferty ich objęcia skierowanej przez Zarząd Spółki do podmiotu wskazanego w ust. 2 lit a) poniżej, oraz przyjęcia tej oferty;

  e)      emisja akcji serii E nie ma charakteru oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

  f)       cena emisyjna jednej akcji serii E wynosi 1,50 zł (jeden złoty pięćdziesiąt groszy);

  g)      akcje serii E będą uczestniczyć w dywidendzie za rok obrotowy Spółki trwający od 01 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2015 r., tj. od dnia 01 kwietnia 2014 r.;

  h)      akcje serii E zostaną pokryte w całości wkładem pieniężnym;

  i)        akcje serii E zostaną zdematerializowane,

  j)        akcje serii E po uprzedniej dematerializacji i rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.  zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);  

  k)      zawarcie umów o objęcie akcji serii E nastąpi do dnia 15 maja 2015 roku;

  l)        w przypadku, gdy w terminie wskazanym w punkcie k) powyżej nie wszystkie akcje zostaną objęte, emisja akcji serii E nie dojdzie do skutku. 

 2. W związku z emisją akcji serii E, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do: 

  a)      zaoferowania 1.323.500 akcji serii E następującemu akcjonariuszowi Spółki: Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183364;

  b)      przygotowania i przeprowadzania procedury oferowania akcji serii E; 

  c)      zawarcia umów o objęcie akcji serii E;

  d)      podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia emisji akcji serii E.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po zapoznaniu się z Opinią Zarządu, działając na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia w interesie Spółki pozbawić w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru do wszystkich akcji serii E. 
 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.699.730 głosów.
„Przeciw” oddano: 122.210 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect

 

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., w związku z ubieganiem się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), postanawia wyrazić zgodę na:

  a)      ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW);

  b)      złożenie akcji Spółki serii E do depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (KDPW);

  c)      dokonanie dematerializacji, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, akcji Spółki serii E.

 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia akcji serii E do obrotu w alternatywnym systemie obrotu „NewConnect” organizowanym przez GPW, w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o rejestrację akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.699.730 głosów.
„Przeciw” oddano: 122.210 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., mając na względzie treść podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać zmiany treści § 7 ust. 1 i 2  Statutu Spółki w ten sposób, że ich dotychczasowa treść otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

  㤠7

  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.394.395 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
  2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.394.395 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

   a)             1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),

   b)             508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),

   c)             1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

   d)             770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),

   e)             1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).”

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.699.730 głosów.
„Przeciw” oddano: 122.210 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 0.
Do powyższej uchwały został zgłoszony sprzeciw.

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny  S.A. uchwala tekst jednolity statutu Spółki o następującej treści:

STATUT SPÓŁKI

SWISSMED PRYWATNY SERWIS MEDYCZNY S.A. W GDAŃSKU

Postanowienia ogólne

§1

 1. Stawający wymienieni w komparycji tego aktu oświadczają, że ustalają statut Spółki działającej pod firmą niżej wymienioną w następującym brzmieniu.
 2. Założycielem Spółki jest Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.
 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółkę Akcyjną z siedzibą w Gdańsku.

§2

 1. Firma Spółki brzmi Swissmed Prywatny Serwis Medyczny Spółka Akcyjna. Spółka może używać nazwy skróconej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. 
 2. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§4

Siedzibą Spółki jest miasto GDAŃSK.

§5

 1. Spółka może prowadzić działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Spółka może tworzyć zakłady handlowe, produkcyjne, usługowe i uczestniczyć w innych spółkach w kraju i zagranicą.
 3. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przedmiot działania Spółki

§6

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej:

 1. Opieka zdrowotna [PKD 86]
 2. Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego [PKD 26.60.Z]
 3.  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne [PKD 32.50.Z]
 4.  Produkcja wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.9] 
 5. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych [PKD 33.13.Z] 
 6. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [PKD 33.14.Z] 
 7. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 8.  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1] 
 9. Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych [PKD 46.46.Z] 
 10. Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.73.Z] 
 11. Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.74.Z]
 12.  Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach [PKD 47.75.Z] 
 13. Zakwaterowanie [PKD 55]
 14.  Działalność usługowa związana z wyżywieniem [PKD 56]  
 15. Działalność wydawnicza [PKD 58] 
 16. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]  
 17. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]  
 18. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.9]
 19.  Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne [PKD 66]
 20.  Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości [PKD 68]
 21. Badania naukowe i prace rozwojowe [PKD 72]  
 22. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna [PKD 74],
 23. Wynajem i dzierżawa [PKD 77]  
 24. Działalność wspomagająca edukację [PKD 85.60.Z]
 25. Pozaszkolne formy edukacji [PKD 85.5]
 26. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską [PKD 87.10.Z]
 27. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi [PKD 87.20.Z]
 28. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 87.30.Z]
 29. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem [PKD 87.90.Z]
 30. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych [PKD 88.10.Z]
 31. Opieka dzienna nad dziećmi [88.91.Z]
 32. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 88.99.Z].

Kapitał Spółki, akcje i akcjonariusze

§ 7

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.394.395 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).
 2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 5.394.395 (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda w tym:

  a)       1.291.200 (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.291.200,00 zł (słownie: jeden milion dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście złotych),

  b)      508.800 (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 508.800,00 zł (słownie: pięćset osiem tysięcy osiemset złotych),

  c)      1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych),

  d)      770.895 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 770.895 zł (siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),

  e)      1.323.500 (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.323.500 zł (słownie: jeden milion trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset złotych).

 3. Kapitał zakładowy pierwszej emisji pokryty będzie w całości majątkiem Spółki Przekształcanej.
 4. Akcje będą opłacone w całości przed zarejestrowaniem.

§8

W przypadku emisji dalszych akcji, każda następna emisja będzie oznaczona kolejnymi literami alfabetu.

§9

 1. Spółka może wydawać akcje imienne i akcje na okaziciela.
 2. W przypadku, gdy prawo nie stanowi inaczej, Zarząd zamieni akcje imienne na akcje na okaziciela na pisemny wniosek akcjonariusza.
 3. W razie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariuszom Spółki przysługuje prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji, proporcjonalnie do liczby akcji już posiadanych, o ile uchwała w sprawie emisji nie stanowi inaczej.
 4. Kapitał zakładowy Spółki może być podniesiony poprzez emisję akcji imiennych lub akcji na okaziciela.

§10

Spółka ma prawo emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§11

Akcje Spółki mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza, w drodze jej nabycia przez Spółkę, w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Organy Spółki

§12

Organami Spółki są:  

 1. Zarząd Spółki, 
 2. Rada Nadzorcza,
 3. Walne Zgromadzenie.

§13

 1. Zarząd Spółki składa się z 1 do 3 osób. 
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata, z tym, że pierwszy Zarząd pierwszej kadencji Spółki Akcyjnej powoływany jest na okres pięciu lat przez Zgromadzenie Wspólników Spółki przekształcanej. 
 3. Członkowie Zarządu, którzy kończą kadencję mogą być wybierani ponownie.
 4. Zarząd drugiej i kolejnych kadencji powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza bezwzględną większością głosów pełnego składu Rady w obecności co najmniej 2/3 jej członków.
 5. Mandat Członków Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji Członka Zarządu. 
 6. Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 14

 1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.  
 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej, należą do kompetencji Zarządu. 
 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.
 4. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności Spółki, a w szczególności:

  a)      ustanowienie i odwołanie prokury, 

  b)      udzielanie gwarancji kredytowych i poręczeń majątkowych oraz wystawianie weksli,

  c)      zbywanie i nabywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

  d)      przyjęcie rocznych planów rzeczowo - finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich, 

  e)      zaciąganie kredytów i pożyczek, 

  f)       sprawy, o których rozpatrzenie Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej.

§ 15

W przypadku powołania Zarządu trzyosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w  imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj pozostali Członkowie Zarządu łącznie lub Członek Zarządu łącznie z Prokurentem.

§ 16

 1. Wszelkie umowy pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu są zawierane w imieniu Spółki przez upoważnionego przez Radę Nadzorczą jej członka. 
 2. Inne, niż określone w ust. 1 czynności prawne pomiędzy Spółką a Członkami Zarządu dokonywane są w tym samym trybie. 
 3. Wyznaczony członek Rady Nadzorczej reprezentuje także Spółkę w sporach z Członkami Zarządu.
 4. Członek Zarządu nie może bez zgody Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani też uczestniczyć w Spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej  konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów albo akcji, bądź prawa do powoływania co najmniej jednego członka zarządu. Zakaz ten nie dotyczy pełnienia funkcji w organach spółek należących do grupy kapitałowej.

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. 
 2. Kadencja Rady Nadzorczej jest kadencją wspólną i trwa trzy lata.
 3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej, którzy kończą kadencję mogą być ponownie wybierani.
 5. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.
 6. Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację Zarządowi na piśmie. 

§ 18

 1. Rada Nadzorcza na swym pierwszym posiedzeniu w kadencji wybiera ze swego grona, w głosowaniu tajnym, członka pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. W razie zaistniałej potrzeby, na swym najbliższym posiedzeniu, Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym dokonuje wyborów uzupełniających.
 2. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać Zarząd lub członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku listem poleconym. Jeżeli przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w powyższym trybie, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w Gdańsku lub na sesjach wyjazdowych.  Członkowie Rady Nadzorczej zostaną powiadomieni o miejscu odbycia posiedzenia w zawiadomieniu o planowanym posiedzeniu.
 4. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów członków Rady obecnych na posiedzeniu, przy czym przez zwykłą większość głosów rozumie się większą liczbę głosów za niż przeciw. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 5. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Regulamin Rady Nadzorczej określi w jakim trybie Rada może podejmować uchwały w sposób pisemny. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.
 7. Członkowie Zarządu lub prokurent biorą udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, chyba że Rada postanowi inaczej.
 8. Rada Nadzorcza uchwala swój Regulamin, który szczegółowo określa tryb jej działania.

§ 19

 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
 2. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy w szczególności: 
  1. ustalania zasad wynagradzania Członków Zarządu,
  2. powoływanie Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu,
  3. delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu, który nie może sprawować swoich czynności, 
  4. udzielanie zgody na tworzenie oddziałów na wniosek Zarządu,
  5. udzielanie na wniosek Zarządu zgody na zbycie i nabycie składników majątku trwałego o wartości przekraczającej 1/5 części kapitału zakładowego,
  6. ocena sprawozdania finansowego w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, 
  7. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
  8. składnie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badań dokumentów finansowych i sprawozdawczych Spółki,
  9. opiniowanie strategicznych planów wieloletnich, 
  10. opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
  11. dokonywanie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (biegłego rewidenta) do badania sprawozdania finansowego Spółki.
 3. Odmowa udzielenia zgody przez Radę Nadzorczą w sprawach wymienionych w  ust. 2 wymaga uzasadnienia.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. 
 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie do sześciu miesięcy po zakończeniu każdego kolejnego roku obrachunkowego.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki: 

  a)      z własnej inicjatywy, 

  b)      na pisemny wniosek Rady Nadzorczej, 

  c)      na pisemny wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. 

 4. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku. 
 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołać Walne Zgromadzenie: 

  a)      w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,

  b)      jeżeli zwołanie uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą. 

§ 21

 1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Na Walnym Zgromadzeniu zostaje sporządzona i wyłożona lista obecności zawierająca spis uczestników Zgromadzenia z wymienieniem ilości akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. Lista powinna być podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. 
 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, z zastrzeżeniem art. 404 § 1 k.s.h. 
 4. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki albo podmiot zwołujący Walne Zgromadzenie.  
 5. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać na piśmie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. 
 6. Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego  Zgromadzenia.

§ 22

Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku. 

§ 23

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego  wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia. 

§ 24

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:  

  a)      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 

  b)      podział zysku lub pokrycie straty, 

  c)      zmiana przedmiotu działalności Spółki, 

  d)      zmiana Statutu Spółki, 

  e)      podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

  f)       połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 

  g)      rozwiązanie i likwidacja Spółki, 

  h)      określenie dnia, w którym akcjonariusze nabywają prawo do dywidendy i dnia, w którym dywidenda będzie wypłacana,

  i)        emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje, 

  j)        zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

  k)      rozpatrywania wszelkich innych spraw postawionych na porządku obrad przez Zarząd, Radę Nadzorczą, akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających co najmniej jedną piątą kapitału akcyjnego.

 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych wymagają zachowania innej większości głosów dla podjęcia określonych uchwał.
 3. Głosowania nad uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy są jawne.
 4. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków władz spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również we wszelkich sprawach osobowych.
 5. Zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia i jest zastrzeżone do kompetencji Zarządu.

Gospodarka finansowa i rachunkowość Spółki

§ 25

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej rok obrotowy oraz rok podatkowy Spółki rozpoczyna się w dniu 01 kwietnia roku kalendarzowego i kończy się z dniem 31 marca kolejnego roku kalendarzowego.
 2. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy, następujący po roku obrotowym kończącym się w dniu 31 grudnia 2010 roku rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2011 roku i kończy się z dniem 31 marca 2012 roku.
 3. Rachunkowość Spółki jest prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

§ 26

Spółka tworzy następujące kapitały własne:

a)      kapitał zakładowy,

b)      kapitał zapasowy:

a)      z zysku za dany rok obrotowy w wysokości 8 (osiem) procent aż do momentu, gdy nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego,

b)      z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej a pozostałej po pokryciu kosztów emisji akcji,

c)      z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość,

d)      z innych tytułów przewidzianych prawem.

c)      kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów.

d)      pozostałe kapitały rezerwowej

§ 27

Spółka zamieszcza wymagane przez prawo ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 

§ 28

Zarząd Spółki, po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, obowiązany jest ustalić jego jednolity tekst.

§ 29

Wszelkie spory wynikające lub związane z niniejszym Statutem Spółki, których nie można rozstrzygnąć w drodze wzajemnego porozumienia, będą rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu uczestniczyło 2.821.940 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 69,32% kapitału zakładowego.
Ogółem oddano 2.821.940 ważnych głosów.
„Za” oddano 2.699.730 głosów.
„Przeciw” oddano: 0 głosów.
„Wstrzymujących się” głosów oddano: 122.210.
Sprzeciwów nie zgłoszono.

Załącznik :

Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E

 


Gdańsk, dnia 29 kwietnia 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2015

Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym kwiecień 2015 r. – marzec 2016 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje o terminach przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym trwającym od 01.04.2015 r. do 31.03.2016 r.:

JEDNOSTKOWE RAPORTY KWARTALNE:

za IV kwartał roku obrotowego trwający od 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. - 15 maja 2015 r.
za I kwartał roku obrotowego trwający od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. - 14 sierpnia 2015 r.
za II kwartał roku obrotowego trwający od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. - 13 listopada 2015 r.
za III kwartał roku obrotowego trwający od 01.10.2015 r. do 31.12.2015 r. - 12 lutego 2016 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY:


za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. - 19 czerwca 2015 r.

 


 

Gdańsk, dnia 30 marca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2015

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

 5. Przyjęcie porządku obrad;

 6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

 7. Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

 10. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki.

Załączniki

 1. Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany
 2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 30.04.2015 r. 
 3. Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E
 4. Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 30.04.2015 r.
 5. Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu


 

Gdańsk, dnia 16 lutego 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. - raport za III kwartał 2014

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. w załączeniu przedstawia raport za III kwartały roku obrotowego 2014, tj. za okres 9 miesięcy trwających od 01.04.2014 do 31.12.2014r.

Załącznik do Raportu:

Załącznik

 


 

 

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl