Raporty ESPI 2011

2011-06-16

Raport bieżący nr 4/2011

Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie oraz art. 160 ustawy o obrocie

Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) zawiadomienie z dnia 16.06.2011 r. złożone na podstawie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sporządzone w Gdańsku, zgodnie z którym w wyniku zawarcia w dniu 10.06.2011 r. pięciu transakcji pakietowych w alternatywnym systemie obrotu NewConnect spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. zbyła łącznie 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. (Transakcje). Wszystkie Transakcje zostały rozliczone 13.06.2011 r.

Przed zawarciem Transakcji Spółka posiadała 2.800.000 akcji zwykłych na okaziciela Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., co stanowiło 68,75% kapitału zakładowego Emitenta, oraz posiadała 2.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu z tych akcji, co stanowiło 68,75% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Po zawarciu Transakcji Spółka posiada 2.300.000 akcji zwykłych na okaziciela Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., co stanowi 56,49% kapitału zakładowego Emitenta oraz posiada 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu z tych akcji, co stanowi 56,49% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A.

Jednocześnie Spółka poinformowała, że brak jest podmiotów zależnych od Spółki, które posiadałyby akcje Emitenta, oraz że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał również od (1) członka Zarządu Emitenta będącego jednocześnie członkiem Zarządu Spółki, oraz (2) od dwóch członków Rady Nadzorczej Emitenta wchodzących również w skład Rady Nadzorczej Spółki, łącznie trzy zawiadomienia złożone w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, informujące o zbyciu przez Swissmed Centrum Zdrowia S.A. w dniu 10.06.2011 r. 500.000 (pięciuset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., po cenie 2 zł (dwa złote) za każdą akcję, w wyniku zawarcia w alternatywnym systemie obrotu NewConnect poza systemem notowań ciągłych pięciu transakcji pakietowych. Powyżej wymienione zawiadomienia zostały sporządzone w Gdańsku w dniu 16.06.2011 r.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 160 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


2011-06-06

Raport bieżący nr 3/2011

ZWZ 03.06.2011 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 03 czerwca 2011 roku reprezentowane było 87,21% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.550.364).

Próg 5% głosów (177.518 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.800.000 akcji, co dawało 78,86% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 68,78% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, co dawało 5,63% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Michał Mazurkiewicz, który wykonywał prawo głosu z 190.000 akcji, co dawało 5,35% ogólnej liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i stanowi 4,66% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)


2011-05-06

Raport bieżący nr 2/2011

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 80-208 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402ą w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 03 czerwca 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2010 rok;
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z 2010 roku;
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010;
 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;
 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Roman Walasiński - Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 402a Kodeksu spółek handlowych


2011-03-04

Raport bieżący nr 1/2011

Przystąpienie do systemu ESPI

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) w wykonaniu obowiązku płynącego z § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku, informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 04 marca 2011 roku Spółka przystąpiła do systemu ESPI. W zawiązku z powyższym, od tego dnia Spółka rozpoczyna przekazywanie informacji z wykorzystaniem systemu ESPI.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 Regulaminu korzystania z Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2010 Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 kwietnia 2010 roku.

Osoby reprezentujące spółkę:

Roman Walasiński - Prezes Zarządu

Agencja marketingu internetowego walkin.pl