Raporty ESPI 2012

Gdańsk, dnia 21 sierpnia 2012 roku

Raport bieżący nr 7/2012

ZWZ 17.08.2012 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 sierpnia 2012 roku reprezentowane było 63,99% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.605.000).

Próg 5% głosów (130.259 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 88,29% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,67% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)


Gdańsk, dnia 20 lipca 2012 roku

Raport bieżący nr 6/2012

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 17 sierpnia 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 12:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;  
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;  
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r., sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok obrotowy od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.;
 14. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.


2012-04-07

Raport bieżący nr 5/2012

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w systemie EBI oraz ESPI w roku obrotowym trwającym od 01.01.2011 r. do 31.03.2012 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmedpsm.com.pl, w dziale "Dla inwestorów".

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.)


2012-14-05

Raport bieżący nr 4/2012

NWZ 11.05.2012 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 maja 2012 roku reprezentowane było 61,41% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.500.000).

Próg 5% głosów (125.000 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 92% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta,
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 8% ogólnej liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.)


2012-04-11

Raport bieżący nr 3/2012

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz drugi akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EUROMED”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z EUROMED ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Emitent połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd EUROMED uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia, który został ogłoszony w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012 pod pozycją numer 3755.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w terminie od dnia 27 marca 2012 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu Emitenta i EUROMED w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w biurze Zarządu (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44) w godzinach od 9:00 do 16:00 akcjonariusze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

 1. Plan Połączenia wraz z załącznikami;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
 3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.
 4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku;
 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 lutego 2012 roku;
 7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.


2012-03-27

Raport bieżący nr 2/2012

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 11 maja 2012 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
 7. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.


2012-03-27

Raport bieżący nr 1/2012

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Emitent”, „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 504 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) zawiadamia po raz pierwszy akcjonariuszy Emitenta o zamiarze połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. oraz EUROMED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („EUROMED”, „Spółka Przejmowana”). Połączenie Emitenta z EUROMED ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Emitent z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada Emitent połączenie przez przejęcie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

W dniu 13 marca 2012 roku Zarząd Emitenta oraz Zarząd EUROMED uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia, który został ogłoszony w dniu 22 marca 2012 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 58/2012 pod pozycją numer 3755.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż w terminie od dnia 27 marca 2012 roku do dnia podjęcia uchwały o połączeniu Emitenta i EUROMED w budynku szpitala Swissmed w Gdańsku w biurze Zarządu (adres: 80-215 Gdańsk, ul. Wileńska 44) w godzinach od 9:00 do 16:00 akcjonariusze Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. mogą zapoznać się z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 k.s.h., tj.:

 1. Plan Połączenia wraz z załącznikami;
 2. Sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządów z działalności łączących się spółek za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta, jeśli opinia lub raport były sporządzone;
 3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.
 4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EUROMED Sp. z o.o. w sprawie połączenia Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. i EUROMED Sp. z o.o.;
 5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku;
 6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 lutego 2012 roku;
 7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 lutego 2012 roku.

Podpis: Roman Walasiński
Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 504 § 1 w zw. z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych.

Agencja marketingu internetowego walkin.pl