Raporty ESPI 2013

Gdańsk, dnia 24 grudnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2013

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 23 stycznia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5)  Przyjęcie porządku obrad;

6)  Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie subskrypcji prywatnej;

7)  Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

11)   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

 

 

 


 

Gdańsk, dnia 30 września 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2013

ZWZ 26.09.2013 r. - akcjonariusze 5%


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 26 września 2013 roku reprezentowane było 66,88% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.722.448).


Próg 5% głosów (136.123 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 

  • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 84,48% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
  • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,34% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
  • Janina Staszewska, która wykonywała prawo głosu z 166.048 akcji, dających 166.048 głosów, co stanowi 6,09% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,07% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

 

 


 

Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2013 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2013

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 26 września 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

11)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

12)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.;

13)  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

14)  Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na trzecią wspólną kadencję; 

15)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

 

Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

 

 

 


 

 

Gdańsk, dnia 05 lipca 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2013

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r.


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. przekazuje w załączeniu wykaz raportów bieżących i okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w systemie EBI oraz ESPI w roku obrotowym trwającym od 01.04.2012 r. do 31.03.2013 r. Oryginały raportów bieżących i okresowych znajdują się w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ul. Wileńskiej 44. Teksty raportów bieżących i okresowych są również dostępne na stronie internetowej Spółki www.swissmedpsm.com.pl, w dziale "Dla inwestorów".

Podpis:           Roman Walasiński 

 

 

Prezes Zarządu 

 

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 r., nr 184, poz. 1539 z póź. zm.) 

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl