Raporty ESPI 2014

Gdańsk, dnia 14 sierpnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 10/2014

ZWZ obradujące w dniu 12.08.2014 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 sierpnia 2014 roku, reprezentowane było 68,77kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.799.730).

Próg 5% głosów (139.987 głosów) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 82,15% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,14% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


Gdańsk, dnia 15 lipca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2014

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 sierpnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:30 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

11)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2013 r. do 31.03.2014 r.;

12)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

Załączniki :

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 12.08.2014 r.

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA  12.08.2014 r.

Gdańsk, dnia 03 lipca 2014 roku


RAPORT BIEŻĄCY NR 8/2014

NWZ obradujące w dniu 02.07.2014 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 02 lipca 2014 roku, reprezentowane było 66,32 % kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.699.730).

 

Próg 5% głosów (134.987 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 85,19 % liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,40% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

 

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

 


 

Gdańsk, dnia 09 czerwca 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 7/2014

NWZ obradujące w dniu 06.06.2014 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 06 czerwca 2014 roku, które odbyło się po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2014 roku, reprezentowane było 91,158% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.710.958). 

Próg 5% głosów (185.548 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze: 
Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 61,97% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,38% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 06 czerwca 2014 roku, które odbyło się po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12 maja 2014 roku, reprezentowane było 91,158% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.710.958). 

Próg 5% głosów (185.548 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze: 

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 61,97% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,38% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis:           Roman Walasiński 

                           Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).


Gdańsk, dnia 14 maja 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2014

NWZ obradujące w dniu 12.05.2014 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 maja 2014 roku reprezentowane było 91,28% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.716.253).

Próg 5% głosów (185.813 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 61,89% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,38% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

Podpis:           Roman Walasiński 

                            Prezes Zarządu

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).


Gdańsk, dnia 11 kwietnia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2014

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, w związku z wnioskiem akcjonariuszy złożonym w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 84 i 85 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,  działając na podstawie 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 12 maja 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 13:00 w Gdańsku, w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia;
 9. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

                            Prezes Zarządu

 Podstawa prawna: art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych.

 


 

Gdańsk, dnia 18 lutego 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2014

NWZ obradujące w dniu 17.02.2014 r. - akcjonariusze 5%


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 17 lutego 2014 roku, które odbyło się po przerwie w obradach zarządzonej uchwałą  Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2014 roku, reprezentowane było 90,035% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.665.240).


Próg 5% głosów (183.262 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, obradującym po przerwie, przekroczyli następujący akcjonariusze:

 

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 62,75% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,45% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

                            Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

 

 


 

Gdańsk, dnia 24 stycznia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2014

NWZ obradujące w dniu 23.01.2014 r. - akcjonariusze 5%


Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 23 stycznia 2014 roku reprezentowane było 90,035% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 3.665.240).


Próg 5% głosów (183.262 głosy) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

 

 • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 62,75% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
 • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 5,45% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

                            Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.09.185.1439 j.t.).

 

 Gdańsk, dnia 17 stycznia 2014 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2014

Zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie

 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku informuje, że w dniu 16.01.2014 r., otrzymał od Pana Michała Mazurkiewicza - członka Rady Nadzorczej Emitenta informację z dnia 16.01.2014 r., uzupełnioną w dniu 17.01.2014 r., że w dniu 17.12.2013 r. dokonał sprzedaży 180.000 sztuk akcji Emitenta po cenie 0,62 zł za jedną akcję. Zbycie w/w akcji zostało dokonane w trybie transakcji pakietowej pozasesyjnej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

 

Podpis:           Roman Walasiński 

 

                            Prezes Zarządu

 

Podstawa prawna: art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Agencja marketingu internetowego walkin.pl