Raporty ESPI 2015

Gdańsk, dnia 21 września 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 6/2015

ZWZ 15.09.2015 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 września 2015 roku reprezentowane było 74,58% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła: 4.023.230). Próg 5% głosów (tj.: 201.162 głosy) na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczył następujący akcjonariusz:

Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 3.623.500 akcji, dających 3.623.500 głosów, co stanowi 90,06 % liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 67,17% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.


Gdańsk, dnia 31 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 5/2015

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 15 września 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 11:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

 

1)  Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)  Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)  Przyjęcie porządku obrad;

5)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności oraz z  wyników dokonanej oceny: sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r. oraz wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

6)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

7)  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

8)  Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

9)  Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki stosownie do art. 397 Kodeksu spółek handlowych;

10)  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym trwającym od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

11)  Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym trwający od 01.04.2014 r. do 31.03.2015 r.;

12)  Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki wraz z projektami uchwał.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 15.09.2015 r.

Projekty uchwał na ZWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA  15.09.2015 r.

 


Gdańsk, dnia 07 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 4/2015

Zawiadomienia w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 07 lipca 2015 r. otrzymał dwa zawiadomienia z dnia 06 lipca 2015 r. złożone na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”).

Pierwsze zawiadomienie zostało złożone przez spółkę prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria („TF Holding”), która poinformowała o pośrednim zwiększeniu przez TF Holding procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z 56,50% do 67,17%, w wyniku rejestracji w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 6.394.395 zł, w drodze emisji 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to akcje zostały objęte w całości przez podmiot zależny – spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („SCZ”), („Podwyższenie Kapitału”). Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, TF Holding posiadał pośrednio poprzez SCZ 2.300.000 akcji Emitenta, co stanowiło 56,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 56,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, TF Holding posiada pośrednio poprzez SCZ 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 67,17% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie zostało złożone w związku z pośrednim zwiększeniem przez TF Holding procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, z tego względu nie zawiera informacji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy o ofercie. TF Holding poinformował również, że podmiotem od niego zależnym, który posiada akcje Emitenta, jest spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku, a ponadto, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

Drugie zawiadomienie zostało złożone przez Pana Bruno Hangartnera, który poinformował o pośrednim zwiększeniu przez jego osobę procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z 56,50% do 67,17%, w wyniku rejestracji w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 6.394.395 zł, w drodze emisji 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to akcje zostały objęte w całości przez podmiot zależny – spółkę Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku („SCZ”), („Podwyższenie Kapitału”). Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, Pan Bruno Hangartner posiadał pośrednio poprzez SCZ 2.300.000 akcji Emitenta, co stanowiło 56,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 56,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Pan Bruno Hangartner posiada pośrednio poprzez SCZ 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 67,17% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Przedmiotowe zawiadomienie złożone zostało w związku z pośrednim zwiększeniem przez Pana Bruno Hangartnera procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, z tego względu nie zawiera informacji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy o ofercie. Pan Bruno Hangartner poinformował, że: (a) podmiotem bezpośrednio od niego zależnym, który posiada pośrednio akcje Emitenta, jest spółka prawa szwajcarskiego TF Holding AG z siedzibą w Bernie, Szwajcaria, (b) podmiotem pośrednio od niego zależnym, który posiada bezpośrednio akcje Emitenta, jest spółka Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku. Pan Bruno Hangartner poinformował również, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

 


 

Gdańsk, dnia 06 lipca 2015 roku

RAPORT BIEŻĄCY NR 3/2015

Zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 06 lipca 2015 r. otrzymał od Swissmed Centrum Zdrowia S.A. („Akcjonariusz”) zawiadomienie z dnia 06 lipca 2015 r. złożone w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”) o zwiększeniu przez Akcjonariusza procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, w wyniku rejestracji w dniu 23 czerwca 2015 r. przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.070.895 zł do kwoty 6.394.395 zł, w drodze emisji 1.323.500 akcji zwykłych na okaziciela serii E, które to akcje zostały objęte w całości przez Akcjonariusza („Podwyższenie Kapitału”).

Przed rejestracją Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz posiadał 2.300.000 akcji Emitenta, co stanowiło 56,50% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 2.300.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 56,50% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Po rejestracji Podwyższenia Kapitału, Akcjonariusz posiada 3.623.500 akcji Emitenta, co stanowi 67,17% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 3.623.500 głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, co stanowi 67,17% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Przedmiotowe zawiadomienie zostało złożone w związku ze zwiększeniem przez Akcjonariusza procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z 56,50% do 67,17%, z tego względu nie zawierało informacji, o której mowa w art. 69 ust. 4 pkt 4) Ustawy o ofercie.

Zgodnie z zawiadomieniem brak jest podmiotów zależnych od Akcjonariusza, które posiadałyby akcje Emitenta, oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) Ustawy o ofercie.

 


 

RAPORT BIEŻĄCY NR 2/2015

NWZ obradujące w dniu 30.04.2015 r. - akcjonariusze 5%

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, iż podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 kwietnia 2015 roku reprezentowane było 69,32% kapitału zakładowego (ogólna liczba głosów wynosiła 2.821.940).

Próg 5% głosów (141.097 głosów) na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przekroczyli następujący akcjonariusze:

  • Swissmed Centrum Zdrowia S.A., która to spółka wykonywała prawo głosu z 2.300.000 akcji, dających 2.300.000 głosów, co stanowi 81,50% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 56,49% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta;
  • Roman Walasiński, który wykonywał prawo głosu z 200.000 akcji, dających 200.000 głosów, co stanowi 7,08% liczby głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i 4,91% w ogólnej liczbie głosów i w kapitale zakładowym Emitenta.

 


 

RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2015

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ 

Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 132, 80-286 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców - Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000296183, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ w zw. art. 398 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 30 kwietnia 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A., które odbędzie się o godzinie 10:00 w Gdańsku, przy ul. Wileńskiej 44, 80-215 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad:

1)       Otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2)       Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;

3)       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4)       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

5)       Przyjęcie porządku obrad;

6)       Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 1.323.500 zł w trybie subskrypcji prywatnej oraz wyłączenia w całości prawa poboru akcji serii E;

7)      Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii E, złożenia ich do depozytu prowadzonego przez KDPW, zawarcia z KDPW umowy o rejestrację akcji serii E, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii E do obrotu na rynku NewConnect;

8)       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki;

9)       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;

10)   Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd Spółki przedkłada ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki, projekty uchwał wraz z załącznikami, projekt nowego tekstu jednolitego Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki. 

Załączniki

  1. Dotychczasowa treść par. 7 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz proponowane zmiany
  2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA na 30.04.2015 r. 
  3. Opinia Zarządu Swissmed Prywatny Serwis Medycznty S.A. w spr. wyłączenia prawa poboru akcji serii E
  4. Projekty uchwał na NWZ Swissmed Prywatny Serwis Medyczny SA - 30.04.2015 r.
  5. Treść projektu nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki wraz z wyliczeniem zmienionych postanowień Statutu
Agencja marketingu internetowego walkin.pl